Home
สมาคมฌาปนกิจสอ.สสจ.ยส PDF พิมพ์ อีเมล

 

สมาคมฌปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร

17/8-9 ถนนเทศบาล1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

มือถือ 081-876-3533 โทรสาร 045-715172

 

 

รายการสมาชิกสมาคม

จำนวน

หน่วย

ข้อมูลณ 2 ธันวาคม 2556

สมาชิกสามัญ

936

คน

สมาชิกสมทบ1

235

คน

สมาชิกสมทบ2

3,195

คน

สมาชิกรวมทั้งสิ้น

4,366

คน

สมาชิกลาออก

44

คน

สมาชิกคงเหลือทั้งสิ้น

4,322

คน

 

รายชื่อสมาชิกสมาคมที่ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก

รายชื่อสมาชิกสมาคมฯ

ประกาศ/เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

ใบรับรองแพทย์

ใบรับรองสถานภาพการเป็น อสม.

ข้อบังคับ-ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร


ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งนายก กรรมการสมาคมฯ

ข้อบังคับสมาคมฯเพิ่มเติม(ฉบับที่1) 28 มีนาคม 2556

ระเบียบสมาคมฯ

ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งนายก กรรมการสมาคม